1521
דף הבית > תקנון תרומות
תקנון האתר
אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של החל"צ (חברה לתועלת הציבור) הרשום "מוסד חינוכי  באלוני יצחק ע"ש יצחק גרינבוים"  להלן אלוני יצחק. האתר מאפשר איסוף תרומות עבור אלוני יצחק.
כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתם  של התורמים לנהוג בכפוף לתקנון זה.
התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות ומתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

 1. החל"צ (חברה לתועלת הציבור) " מוסד חינוכי באלוני יצחק ע"ש יצחק גרינבוים " מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף  לטובת צרכי החל"צ בדרך קלה, נוחה ומהירה.

 2. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה, והאם נתקבלה או נדחתה.

 3. האתר מאובטח לפי כל התקנים הנדרשים.

 4. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI

 5. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לאלוני יצחק בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטל חיוב בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל´ 04-6189900 או באי-מייל office@a-y.org.il. אלוני יצחק תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידת וחברת האשראי תחייב את אלוני יצחק בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

 6. אלוני יצחק שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים.

 7. במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

 8. אלוני יצחק לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 9. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א´ לפקודת מס הכנסה.

 10. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצרכי מס ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 11. לאלוני יצחק אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם משרד המשפטים - רשם ההקדשות

 12. המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימוש באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

 13. אלוני יצחק תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
         • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
         • מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון
         • מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
         • מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באלוני יצחק ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג´ כלשהו.
 מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

 
הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.
דואר נע מנשה, 37810  טל. 04-6189900, פקס. 04-6189922
Blacknet.co.il - בניית אתרים